کلیدواژه‌ها = اخلاق حرفه ای
بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 32-41

محمدرضا رجبعلی پور؛ فاطمه رستگاری؛ فهیمه قنبری زاده


بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب (1398)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 20-25

رضا کریمی جوهنی؛ فریدون کریمی جوهنی؛ مریم حمداللهی میاندوآب؛ نرگس عباسی


بررسی همسویی رعایت اصول اخلاق حرفه ای با مشخصات دموگرافیکی در پرستاران

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 1-9

فریبا حسین زادگان؛ اعظم شهباز؛ الناز شهباز


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.3.2

عالمه کیخا؛ ابوالفضل زرهی؛ ابراهیم حدادی


نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و اشتیاق شغلی پرستاران

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-62

10.52547/ethicnurs.5.2.8

عادل زاهد بابلان؛ رامین غریب زاده؛ شیما غریب زاده؛ علی اکبر مرتضی زاده گیری


اولویت های درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-7

سید اسماعیل مناقب؛ یحیی صادقی مزیدی


خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 21-25

نوید کلانی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-57

لیلا طاهری؛ علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی


بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-63

زهره قمری زارع؛ زهرا علیزاده برمی؛ حمیده سادات صادق الوعد؛ مجید اسماعیلی؛ منیره رموزی


راه کارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای : ارائه بهترین راه کار عملیاتی

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 13-19

علی دهقانی؛ مرتضی شمسی زاده


مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

احمد کلاته ساداتی؛ حمزه صالح زاده؛ سرور همتی؛ منیژه درویش؛ راضیه ایلوان کشکویی


بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1389

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نادر آقاخانی؛ فرخنده شریف؛ حمید شریف نیا؛ میترا حکمت افشار؛ نوشین بهشتی پور؛ ندا جمالی مقدم؛ حمید حجتی؛ سامیه غنا