کلیدواژه‌ها = دانشجویان پرستاری
تأثیر روایت گویی از طریق شبیه سازی بر استدلال و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 55-64

آرزو فرد؛ اکرم السادات سادات حسینی؛ انوشیروان کاظم نژاد


بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( 1396)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 22-30

مهری سیدجوادی؛ آرزو میرزایی؛ مریم میرزایی؛ راحله محمدی


هنجاریابی مقیاس سنجش ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 21-29

10.52547/ethicnurs.8.3.4.21

موسی سجادی؛ راهله برادران؛ عباس صادقیان؛ کوکب بصیری مقدم


مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 30-36

10.52547/ethicnurs.8.3.4.30

زهرا مصطفویان؛ جواد غلامپور؛ آرزو فرج پور؛ سمیه اکبری فارمد؛ محمدعلی راه چمنی


آیا می توان از آزمون با نکات کلیدی (Key Feature) در سنجش استدلال بالینی دانشجویان پرستاری استفاده کرد؟

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 10-14

علی اصغر جسمی؛ اکرم تناگو؛ لیلا جویباری


فرایند تغییر ارزشیابی پایان‌ترم دانشجویان در بخش مراقبت ویژه از شیوه سنتی به شیوه آزمون عملی با ساختار عینی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 21-26

10.52547/ethicnurs.5.3.5

محسن تقدسی؛ فاطمه حسینی؛ علی اکبری


اهمیت اخلاق در آموزش و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.1.1

فاطمه فرحبخش؛ عصمت نوحی؛ فرزانه ذوالعلی


بررسی میزان توانمندی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.5.1.45

زهرا مرشدی؛ نسرین منصورنیا؛ عاطفه دهنوعلیان


بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط های بالین

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 27-33

مختار محمودی؛ پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد؛ محمد گلی طالب؛ فاطمه رفیعی


ارزشیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 90

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 41-47

اسماعیل مناقب؛ رضائیان جهرمی


تأثیر ارزیابی هم گروهی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در اتاق عمل : گزارش کوتاه

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 55-59

وحید زمان زاده؛ الناز اصغری


بررسی برخی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک تحصیل در دانشجویان پرستاری ورودی 93 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 45-54

محمد مهدی صفری؛ محمد احمدی زاده؛ محمد قانونی؛ فاطمه الماسیان؛ حکیمه حسین رضایی


بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی


یادگیری فعالیت محور و پیامدهای آن در آموزش دانشجویان پرستاری

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-8

اکرم پرنده؛ زهرا حاجی امینی