نویسنده = نوید کلانی
تعیین وظایف بالینی ضروری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس پارادایم مدل داندی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 1-14

نوید کلانی؛ سمانه عبیری؛ مهدی چگین؛ مجتبی معظمی


چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 47-54

امیر عبدلی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری؛ صدیقه نجفی پور؛ مریم آزموده؛ عاطفه کرم زاده؛ نوید کلانی


تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ابعاد پنهان برنامۀ درسی در علوم پزشکی بر اساس یک مطالعۀ هیبریدی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 13-21

لیلی مصلی نژاد؛ نوید کلانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ منصور تفویضی؛ عرفان محمدی


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل به ترک خدمت: پژوهشی توصیفی - مقطعی مربوط به پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم ( ۱۳۹۵)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 10-17

10.52547/ethicnurs.9.1.2.10

محمد حسن دم شناس؛ شهره جوادپور؛ احمد رستگاریان


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی از شرایط قانونی و اخلاقی اخذ رضایت و برائت از بیماران (۱۳۹۷)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 7-13

10.52547/ethicnurs.8.3.4.7

ابراهیم صادقی؛ فاطمه گلستان؛ محمد رحمانیان؛ مهدی فروغیان


تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 50-60

10.52547/ethicnurs.8.3.4.50

لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 38-44

10.52547/ethicnurs.8.1.2.38

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ موسی زارع


بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.8.1.2.45

موسی زارع؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


شأنیت اخلاقی رویان در روند I.V.F

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 343-348

10.52547/ethicnurs.7.1.2.343

محمد حسین مدبر؛ وحیده مدبر؛ نوید کلانی


بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای پوچ و بررسی نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 349-362

10.52547/ethicnurs.7.1.2.349

لیلی مصلی نژاد


بیماری با آسیب مغزی هیپوکسیک و بیماری با ضربه مغزی: اولویت‌بندی در بخشICU

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.6.3.4.9

نوید کلانی؛ منصور درویشی تفویضی


بررسی رویکرد های مطالعاتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم : یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 24-31

منصور تفویضی؛ طاهره عبدیان


نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.4.1

محمد شجاعی


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 34-37

10.52547/ethicnurs.5.4.34

فاطمه شاکری؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ منصور درویشی تفویضی


خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 21-25

نوید کلانی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 33-40

نوید کلانی؛ لطف اله دزکام؛ محمد جواد ضیاء


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی